dental medicine athens

Η Οδοντιατρική Κλινική DentalMedicine Athens διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζει το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 με σκοπό να περιγράψει και να τεκμηριώσει τις βασικές αρχές του πρότυπου διαπίστευσης οδοντιατρικών υπηρεσιών του οργανισμού Temos International “Quality in Dental Care” (υπό διαδικασία προετοιμασίας για διαπίστευση).

Στο πλαίσιο εφαρμογής του υφιστάμενου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, η κλινική έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τις κάτωθι Πολιτικές:

Πολιτική Ποιότητας

Η λειτουργία της Οδοντιατρικής Κλινικής DentalMedicine Athens διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζει το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 με σκοπό να περιγράψει και να τεκμηριώσει τις βασικές αρχές του πρότυπου διαπίστευσης οδοντιατρικών υπηρεσιών του οργανισμού Temos International “Quality in Dental Care”. Επίσης, η Κλινική υιοθετεί πλήρως των Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας των Οδοντιάτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο σχεδιασμός του Συστήματος Ποιότητας έχει ως στόχο να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς στα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει η Οδοντιατρική Κλινική DentalMedicine Athens, προστατεύοντας, εκτός των άλλων, τα προσωπικά τους δεδομένα με την τήρηση κανόνων εχεμύθειας από όλο το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας του.

Η επίτευξη των παραπάνω εξασφαλίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 1. Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τα Συμβούλια Ποιότητας, στα πλαίσια των οποίων, εκτός των άλλων, καθιερώνονται και ανασκοπούνται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα.
 2.  Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών και η μέτρηση της ικανοποίησής τους.
 3. Η συνεχής παρακολούθηση του επιπέδου συνεργασίας με συμβαλλόμενους, όπως αυτοί που ορίζονται μέσα από τις διεργασίες του συστήματος.
 4. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 5. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άυλων), για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.
 6. Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης των προβλημάτων.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Πολιτική βιωσιμότητας

Η Διοίκηση της Οδοντιατρικής Κλινικής DentalMedicine Athens δεσμεύεται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο που οδηγεί στη δημιουργία ενός σημείου αναφοράς παροχής υπηρεσιών υγείας στην τοπική και διεθνή κοινότητα, πρωτοπόρο στην ιατρική επιστήμη και υιοθετεί οποιαδήποτε καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη που προσφέρει ένα συνεχώς βελτιωμένο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, λειτουργώντας με τρόπο ώστε να ικανοποιεί ταυτόχρονα τους ασθενείς ή τους συγγενείς τους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με αυτό τον τρόπο, η Οδοντιατρική Κλινική DentalMedicine Athens προτίθεται να διατηρήσει το εξαιρετικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών οδοντιατρικής περίθαλψης, ενώ συγχρόνως εργάζεται για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της κοινότητας και του συνόλου του κόσμου στον οποίο δραστηριοποιείται. Το όραμα αυτό γίνεται πραγματικότητα μέσω δράσεων, πρακτικών και προγραμμάτων για τη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων, τη βελτιστοποίηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και υλικών, τη μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος – Περιβαλλοντική Διαχείριση, την επένδυση στην Κοινωνία και σε άλλες ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Για παράδειγμα η Μονάδα στην Κεντρική Είσοδο επί της οδού Σόλωνος δεικτοδοτεί την ύπαρξη σήμανσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή AED προσβάσιμο και στο κοινό κατά τις ώρες λειτουργείας.

Πολιτική βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Η Διοίκηση της Οδοντιατρικής Κλινικής DentalMedicine Athens έχει δημιουργήσει και εδραιώσει περιβάλλον εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε ένα περιβάλλον εργασίας στερούμενο βίας και κάθε μορφής παρενόχληση.

Η DENTALMEDICINE ATHENS ΙΚΕ δηλώνει, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και όποια μορφή παρενόχλησης και δε δέχεται οποιαδήποτε σχετιζόμενη με τέτοια φαινόμενα συμπεριφορά, από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Πιο αναλυτικά, DENTALMEDICINE ATHENS ΙΚΕ έχει θεσπίσει και εφαρμόζει μια σειρά από ενέργειες για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, όπως:

 • Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών η μορφών συμπεριφοράς.
 • Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τους προσωπικού
 • Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία
 • Ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση βίας και παρενόχλησης στην εργασία
 • Προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη των εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή
 • Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών