Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά, ανακοινώνουμε τη διαπίστευση της οδοντιατρικής μονάδας στην Ελλάδα, DentalMedicine Athens, από το Διεθνή Οργανισμό Διαπίστευσης Temos International Healthcare Accreditation, σύμφωνα με το πρότυπο διαπίστευσης “Quality in Dental Care”, για τη διασφάλιση ποιότητας και τη συμμόρφωση με διεθνή κριτήρια ασφάλειας ασθενών στην παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Η DentalMedicine Athens, πιστή στις αρχές της ποιότητας στον χώρο της υγείας και τη δέσμευσή της στο οράματος της για παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών αιχμής, σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα ποιότητας και ακολουθώντας τη συνεχή πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης, κατοχυρώνει την απόκτηση διαπίστευσης κατά τα πρότυπα διαπίστευσης “Quality in Dental Care” από τον Διεθνή Οργανισμό Διαπίστευσης Temos International Healthcare Accreditation.

Η επιτόπια επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε επί δύο συνεχόμενες ημέρες στις 27 και 28 Ιουνίου 20203 από ομάδα δύο αξιολογητών (από Γερμανία και Ελλάδα), είχε ως αποτέλεσμα την επαλήθευση της δέσμευσης της διοίκησης και των στελεχών της, στη διαρκή βελτίωση και τη συμμόρφωση με τα υψηλού επιπέδου και διεθνώς διαπιστευμένα από τον Οργανισμό ISQua-IEEA πρότυπα της Temos International καθώς και την εφαρμογή υψηλών διεθνών προδιαγραφών και την αξιόπιστη λειτουργία των υπηρεσιών της κλινικής σύμφωνα με υψηλά επιστημονικά πρότυπα και τις αρχές της ολιστικής οδοντιατρικής φροντίδας.

To πρότυπο διαπίστευσης Τemos, βασίζεται σε έγκυρα, ενημερωμένα διεθνή πρωτόκολλα, επιστημονικά δεδομένα και διεθνείς βέλτιστες κλινικές πρακτικές, παρέχοντας καθοδήγηση στους παρόχους οδοντιατρικής περίθαλψης, ώστε να επανεξετάσουν και να αναβαθμίσουν της παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Οι οδοντιατρικές μονάδες έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν πολλαπλά από την εφαρμογή των διεθνών προτύπων του Οργανισμού Temos International Healthcare Accreditation και τη διαδικασία της Διαπίστευσης, η οποία επί της ουσίας τυποποιεί και αναβαθμίζει τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της φροντίδας ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την εμπιστοσύνη των ασθενών και των εξυπηρετούμενων.

We are pleased to announce the successful initial accreditation of DentalMedicine Athens, by the international accreditation organization, Temos International, according to “Quality in Dental Care” accreditation program, for quality assurance and compliance with international criteria patient safety in the provision of dental services.

DentalMedicine Athens, faithful to the quality principles in dental care and the commitment to its vision of providing state-of-the-art dental services, based on global quality standards and following the continuous progress of technology and science, verifies it with the acquisition of an international accreditation according to Temos International Healthcare Accreditation’s standards “Quality in Dental Care”.

The onsite assessment was performed by a team of two assessors from Germany and Greece on 27 & 28 June 2023, who audited the facility for two consecutive days and confirmed the commitment of the Top Management and its executives to continuous improvement and compliance with high-level and internationally accredited by the ISQua-IEEA standards as well as the application of high international standards and the reliable operation of the clinic’s services according to high scientific standards and the principles of holistic dental care.

Temos accreditation standard “Quality in Dental Care” is based on valid, up-to-date international protocols, scientific data and international best clinical practices, providing guidance to dental care providers to review and upgrade their services. Dental providers have the opportunity to benefit in many ways from the application of the Temos international standards and its accreditation process, which standardizes and upgrades the procedures and the clinical efficiency as well as it enhances patients’ trust and patient experience.

Πηγή: Temos Hellas